OntstoppingenGeurdetectieseptische putRegenputvijver & zwembadrioleringCamera inspectie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOPSVOORWAARDEN

1.De bevestiging van een opdracht gebeurt schriftelijk (via mail/sms/Whatsapp) of mondeling (via de telefoon).
Door deze bevestiging aanvaardt de klant zonder meer de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van elke andere bepaling wij ons niet uitdrukkelijk akkoord hebben verklaard.

2. De diensten van ontstopping,ruiming of lekdetectie worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
Wij verbinden ons ertoe steeds naar best vermogen te handelen bij de uitvoering van onze prestaties. De cliënt kan er op toezien dat de diensten conform de afspraken worden geleverd. In overleg met de cliënt wordt de situatie onderzocht en bekeken wat de cliënt er zelf in kan doen en/of heeft ondernomen. De cliënt krijgt advies over het zetten van vervolgstappen. Dit advies wordt door ons opgenomen in een verslag.

3. Uitvoeringsdata worden slechts bij benadering wordt opgegeven.
Het overschrijden van de opgegeven uitvoeringsdata kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van ons, de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Het uitstel kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de klant.

4. Lekdetectie wordt niet uitgevoerd als:
• de situatie ter plaatse onvoldoende veilig is;
• de plaats waar zich het lek voordoet niet op een normale manier toegankelijk is;
• de ruimte waar de gespecialiseerde apparatuur dient te worden gebruikt abnormaal vuil of slecht onderhouden is waardoor er een risico bestaat dat de apparatuur bij normaal gebruik beschadigd raakt;
• onze vakmannen de toegang ontzegd wordt tot bepaalde ruimtes noodzakelijk om een professionele lekdetectie uit te voeren.

5. Voor het ter plaatse komen om een lekdetectie en/of ontstopping uit te voeren
rekenen wij in elk geval, ook wanneer de dienst niet langer meer is gevraagd of de diensten om één van de redenen die opgesomd staan in artikel 5 niet kunnen worden uitgevoerd, een forfaitaire kost ten belope van het standaardtarief van de gevraagde dienst. Van zodra wij ons conform de afspraak ter plaatse hebben begeven zijn wij dus gerechtigd om hiervoor een factuur uit te schrijven.

6. Annulering van de bestelling/opdracht
is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de klant wordt gevraagd, uiterlijk binnen één werkdag na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulatie is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de klant .

7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar op de factuurdatum.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 125 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Onze factuur dient in elk geval rechtstreeks aan ons te worden betaald. Voor de betaling van onze factuur kan een klant in geen geval doorverwijzen naar een verzekeringsmaatschappij.

8. Behoudens in het geval van opzettelijke fout, zal onze aansprakelijkheid voor fouten in de dienstverlening in elk geval beperkt blijven tot de eventuele rechtstreekse en materiële schade.
Onder materiële schade wordt verstaan iedere beschadiging, waardevermindering, vernieling of verlies van zaken, met uitsluiting dus van alle andere schade, zoals lichamelijke schade, morele schade, louter geldelijke schade, nutsderving of bedrijfsstilstand. In elk geval is het bedrag van de schadevergoeding waartoe wij kunnen worden aangesproken steeds beperkt tot de waarde van het met de klant afgesloten contract.

9. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze verbintenissen middelenverbintenissen.
Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten zijn wij niet aansprakelijk.
Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant noch op enige andere wijze aansprakelijk.

10. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt.
In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

11. Wanneer de klant de contractuele verplichtingen niet nakomt,
houden wij ons het recht voor om, zonder ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
Voor alle geschillen die hun oorsprong hebben in de overeenkomst tussen partijen zijn de rechtbanken te Brussel exclusief bevoegd.

 

 

[:swvar:ufile:9:description:]